Θεραπευτικο Πλαισιο

   Ως Θεραπευτικό ορίζουμε το «πλαίσιο» μέσα στο οποίο διεξάγεται η ψυχοθεραπευτική πορεία και θεμελιώνεται η θεραπευτική σχέση. Το θεραπευτικό πλαίσιο διέπουν κάποιοι «κανόνες» που συνθέτουν το «θεραπευτικό συμβόλαιο». Πρόκειται για ένα «άτυπο» αλλά ουσιαστικό συμβόλαιο στο οποίο αναλυόμενος και αναλυτής αμοιβαία συμφωνούν και οφείλουν να τηρούν . Η αμοιβαία αυτή συμφωνία επιτρέπει τη σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία των θεραπευτικών συνεδριών καθώς διαμορφώνει ένα «Ασφαλή» θεραπευτικό «χώρο» και μια «ασφαλή» θεραπευτική σχέση.

   Οι «όροι» του συμβολαίου εμπεριέχουν τους πρακτικούς τρόπους λειτουργίας της θεραπευτικής διαδικασίας (χώρος, χρόνος, αμοιβή) και υπογραμμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της θεραπευτικής σχέσεις (συνέπεια, ειλικρίνεια, απόρρητο ). Τέλος οριοθετούν τους ρόλους μεταξύ αναλυτή-αναλυόμενου. Ταυτόχρονα όμως οι όροι αυτοί εμπεριέχουν και συμβολική σημασία.