Χωρος

   Πρόκειται για τον φυσικό χώρο διεξαγωγής των συνεδριών, δηλαδή το γραφείο του ψυχολόγου.

   Ο χώρος χρειάζεται να είναι σταθερός, έτσι ώστε ο αναλυόμενος να αισθάνεται σταδιακά οικειότητα και ασφάλεια.

   Συνεδρίες εκτός γραφείου δεν πραγματοποιούνται.

   Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσουν περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί αντικειμενικοί λόγοι που αποκλείουν την δυνατότητα του αναλυόμενου να προσεγγίσει το γραφείο (λόγοι σωματικής ή ψυχικής υγείας).

   Αυτό αξιολογείται και ανάλογα με τη περίπτωση μπορεί να κριθεί αναγκαίο η συνάντηση να πραγματοποιηθεί σε άλλο χώρο-ιδιωτικό.